Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Status osoby bezrobotnej, a podjęcie zlecenia

4.7/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Osoba bezrobotna może korzystać z różnych form pomocy, jakie oferują urzędy pracy. Nie należy zapominać, że oprócz praw taka osoba ma również określone obowiązki, których przestrzeganie pozwala jej zachować status bezrobotnego. Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) bezrobotny jest między innymi zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Co istotne, dotyczy to również zawarcia umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa zlecenia, czy umowa o dzieło.

Status osoby bezrobotnej, a podjęcie zlecenia

Inna praca zarobkowa

Ustawa o promocji zatrudnienia dokładnie wyjaśnia, co należy rozumieć przez pojęcie zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Z kolei przez inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Jeżeli więc osoba bezrobotna będzie wykonywać jakiekolwiek czynności na umowę zlecenia lub umowy o dzieło musi liczyć się z utratą statusu osoby bezrobotnej. Co ważne, jeżeli bezrobotny chce rozpocząć własną działalność gospodarczą musi poinformować urząd pracy już o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dopuszczalne przychody

Należy pamiętać, że osoba bezrobotna może uzyskiwać przychody ze ściśle określonych źródeł, ale tylko do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Ograniczenie wysokości nie dotyczy jednak przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia przez przychód należy rozumieć przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mogą to być na przykład dochody z wynajmu mieszkania, czy renty rodzinnej.

 

Oświadczenie o przychodach

Warto wiedzieć, że bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia. Musi to robić co miesiąc, w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W przypadku, gdy jego przychód w danym miesiącu jest wyższy od połowy minimalnego wynagrodzenia, wówczas z pierwszym dniem miesiąca, w którym uzyskał taki przychód zostanie on wyrejestrowany z urzędu pracy

 

Kara dla bezrobotnego

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny nie niższą niż 500, zł. Może uniknąć odpowiedzialności jedynie w przypadku, gdy stosowne powiadomienia zostanie dokonane przed dniem przeprowadzenia kontroli. 

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.