Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nowe zasady przyznawania stypendium naukowego?

5/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zasady przyznawania stypendiów naukowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Na obecną chwilę powyższy akt prawny przewiduje, że studenci mogą korzystać z różnych form pomocy finansowej. Zgodnie z treścią art. 173 ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także zapomogi. W jednej z powyższych kwestii szykują się jednak niemałe zmiany.

Nowe zasady przyznawania stypendium naukowego?

Chodzi mianowicie o stypendium naukowe. Zgodnie z art. 173b ustawy, stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. Zasady przyznawania stypendiów zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii właściwych ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie takich stypendiów student może ubiegać się jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Z drugiej strony o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone ustawą już na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Ważną dla każdego studenta informacją jest także to, że mogą oni równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.W omawianej materii mogą pojawić się w niedługim czasie dalsze korzystne zmiany. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce promować najlepszych studentów i wprowadzić zasadę, zgodnie z którą 10% najlepszych maturzystów kandydujących na dany kierunek studiów, będzie mogło otrzymywać stypendium naukowe już od 1 października 1 roku studiów. Podstawą będą oczywiście wyniki uzyskane w procesie rekrutacyjnym. Oczywiście jest to na razie tylko propozycja, aczkolwiek warto zaznaczyć, że konsultacje społeczne w sprawie zmian zostały już rozpoczęte. Uzasadnieniem stanowiska Ministerstwa w tej kwestii jest chęć podniesienia  poziomu i pozycji polskiej nauki na świecie.

 

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.