Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Dowody w postępowaniu administracyjnym

4.6/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji winny podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Przejawia się to przede wszystkim nakazem zebrania, rozpatrzenia i oceny w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. Dowód pozwala na przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu określonych faktów oraz prawdziwości lub nieprawdziwości oznaczonych twierdzeń.

Dowody w postępowaniu administracyjnym

Dowodem w postępowaniu administracyjnym może być wszystko co tylko może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Jedynym wymogiem co do charakteru tych dowodów jest to, iż nie mogą być one sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jest to tylko przykładowy wykaz środków dowodowych, wymienionych w kodeksie, katalog pozostaje otwarty. Strony mogą wystąpić z żądaniem dopuszczenia dowodu w postępowaniu. Żądanie zostanie uwzględnione jeśli tylko przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Mimo to organ nie może oczekiwać bezczynnie na przedstawienie dowodów przez stronę, jest on obowiązany zgodnie z wymienionym art. 7 KPA do przeprowadzenia postępowania dowodowego z urzędu. Należy pamiętać, iż fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu, przy czym należy o nich zakomunikować stronie.

Dowody z dokumentów
Pierwszym środkiem dowodowym wymienionym w katalogu Kodeksu postępowania administracyjnego są dokumenty. Wyróżniamy dokumenty urzędowe oraz dokumenty prywatne. Dokument urzędowy  jest to dokument sporządzony w przepisanej formie, pochodzący od  upoważnionego do jego wydania organu państwowego, organizacji lub jednostki organizacyjnej. Dokumenty te uznawane są za prawdziwe. Można je jednak obalić przeciwdowodem, czyli innym dowodem, co do którego nie ma wątpliwości. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć  jego odpis jeżeli zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumentem prywatnym za to jest każdy inny dowód z dokumentu. Jest to dowód tego, że osoba która go podpisała, złożyła oświadczenie, które jest w nim zawarte.


Świadkowie

Przepisy regulują także kwestię tego, kto nie może występować w charakterze świadka. Są to osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń, osoby zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy, duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Co do zasady nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, za wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Świadek może tez odmówić odpowiedzi na pytanie gdyby odpowiedź na to pytania narażało jego lub osobę jemu bliską na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową. Ten kto nie stawi się mimo prawidłowego zawiadomienia jako świadek, a do stawiennictwa takiego był zobowiązany może zostać ukarany grzywną do 50 zł a w razie ponownego niestawienia się do 200 zł. Taka sama kara grozi w wypadku bezzasadnej odmowy składania zeznań, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności.Opinie biegłych

Dowód z opinii biegłych stosuje się w przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne. Ma to miejsce gdy Sąd do rozstrzygnięcia potrzebuje informacji od eksperta z danej dziedziny, który posiada specjalistyczne wykształcenie w temacie. Jest on ustanawiany na potrzeby konkretnej sprawy.  Można go ustalić z urzędu, ale też na wniosek strony.  Biegły nie może występować w postępowaniu z tego samego powodu co świadkowie. .Opinia biegłego co do zasady powinna być sporządzona na piśmie.
 


Oględziny

W razie potrzeby przeprowadza się oględziny. Dowód ten polega na zbadaniu jakiegoś przedmiotu, nieruchomości, miejsca lub osoby, w celu uzyskania informacji co do ich cech lub innych właściwości czy okoliczności mających znaczenie dla sprawy. Oględziny można przeprowadzić  w obecności biegłego .Strona

Przesłuchanie strony jest środkiem dowodowym stosowanym dopiero w ostateczności  wówczas, gdy po przeprowadzeniu innych dowodów pozostały jakieś istotne i niewyjaśnione jeszcze fakty. Strony postępowania administracyjnego powinny zostać zawiadomione o miejscu i czasie przeprowadzania dowodów ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Ma ona prawo ale nie obowiązek wzięcia udziału w przeprowadzanych dowodach. Strona posiada również prawo do zapoznania się z treścią zeznań świadków, bądź opinii biegłych, prawo zadawania pytań świadkom i biegłym.  Okoliczność  może być uznana za udowodnioną dopiero jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów. Wyjątkowo gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną można odstąpić od tej zasady.Organ administracji publicznej
ocenia dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dany fakt czy okoliczność została udowodniona.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.