Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki egzaminów zawodowych 2019
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Odpowiedzialność adwokata związana z wykonywaniem czynności zawodowych

4.8/5 z 9 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego. W związku z powyższym swoje obowiązki powinien on wykonywać szczególnie sumiennie, uczciwie i zgodnie z przepisami prawa. Przy wykonywaniu działalności zawodowej jest on również zobowiązany do zachowania szczególnej staranności.

Odpowiedzialność adwokata związana z wykonywaniem czynności zawodowych

Te zasady obowiązują zarówno adwokata z wyboru, jak i działającego z urzędu. Za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych adwokat (a także aplikant adwokacki) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną adwokata reguluje Ustawa z dnia z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.).

 

Karami dyscyplinarnymi są upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat oraz wydalenie z adwokatury

 

Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych powoduje również utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości środowiska adwokackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, którego wydawcą jest organ adwokatury.

 

Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata a w wypadkach naruszenia wolności słowa - sześć miesięcy.

 

Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela. Także Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd dyscyplinarny tej izby adwokackiej, do której obwiniony należy w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

 

W sprawach dyscyplinarnych orzekają sąd dyscyplinarny izby adwokackiej, który generalnie rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd pierwszej instancji oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny

 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje:

  • jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich,
  • jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich,
  • inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.

 

Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu. Taka rozprawa jest jawna, chyba że jej jawność zagraża ujawnieniu tajemnicy adwokackiej albo zachodzą inne wymagane przepisami prawa przyczyny wyłączenia jawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na wniosek stron.

 

Adwokatowi przysługuje szczególny przywilej bowiem za nadużycie wolności słowa i pisma stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie nie może odpowiadać karnie

 

Immunitet ten obejmuje jednak tylko wypowiedzi pod adresem strony, jej pełnomocnika (w sprawie cywilnej) lub obrońcy (w sprawie karnej), kuratora, świadka biegłego lub tłumacza. Za nadużycia w stosunku do tych osób adwokat może odpowiadać jedynie dyscyplinarnie. Nic jednak nie chroni adwokata przed odpowiedzialnością cywilną za naruszenie cudzych dóbr osobistych innych osób, zwłaszcza czci i dobrego imienia, choćby wypowiedzi te miały związek z wykonywaniem zawodu. Przekroczenie tych granic wolności słowa oznacza, że adwokat ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych jak wszyscy. Taką sprawę zniesławiony może wnieść do sądu cywilnego niezależnie od tego, czy przeciwko adwokatowi została wszczęta sprawa dyscyplinarna, czy takiej sprawy nie było lub się ona skończyła.

 

Adwokat, nie może się zobowiązać do wygrania sprawy przed sądem , czyli nie odpowiada za skutek swojej pracy. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego zawsze odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, których się podjął

 

Może więc odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone wskutek niedbalstwa, lekkomyślności, nieudolności czy niekompetencji. Od takiej odpowiedzialności może uwolnić się tylko wtedy, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Adwokat odpowiada za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla tej strony, gdyby zachował on należytą staranność. Mocodawca może żądać odszkodowania, a sąd orzekający w sprawie ocenia należytą staranność, wymaganą od adwokata przy uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru jego działalności. Skutkiem niewykonania albo nienależytego wykonania umowy może być też obowiązek zwrotu wynagrodzenia.

 

Warto wiedzieć, iż adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych.

Data: 06.10.2015 08:08
Autor/źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: adwokat, odpowiedzialność dyscyplinarna, Rada Adwokacka, sąd dyscyplinarny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.